Sofi Daskalska daskalska@wisc.edu

Freshman

Genetics major. Interested in physics.

None: Sofi Daskalska (last edited 2013-04-07 17:54:55 by SofiyaDaskalska)